ปลอดภัย...จากทะเล

My Doctor : สำเร็จจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา

HIGHLIGHT